Dijous, 21 Març 2013 13:14

El Ple

Càrrecs electes

Declaració d’activitats i béns

Codi de conducta

Competències i funcions

Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs

Organigrama polític

El ple és un òrgan col·legiat integrat per la totalitat dels regidors de l’Ajuntament que han pres possessió. És presidit per l’Alcalde i té atribucions de caràcter polític, normatiu, d’organització, de representació, d’identitat municipal i de control de la gestió política.

El funcionament del ple de l’Ajuntament ha d’atendre les necessitats i respondre a uns determinats principis: dret de participació de tots els membres en el desenvolupament de les sessions i en l’adopció dels acords del ple; transparència i participació ciutadana; i d’objectivitat, racionalitat i eficàcia.

Està establerta una periodicitat mínima per a les sessions ordinàries de ple, si bé existeix la possibilitat de convocar sessions extraordinàries del ple, que són aquelles en les que només es poden debatre les qüestions expressament previstes a l’ordre del dia.

Els acords es poden adoptar per assentiment o mitjançant votació. Si hi ha empat, cal fer una segona votació, i si l’empat es manté, decideix el vot de qualitat de l’Alcalde. Com a principi general doncs, els acords del ple s’aproven per majoria simple de vots, és a dir, amb l’únic requisit que hi hagi més vots a favor que en contra. Tanmateix, la llei preveu que, en determinats casos i, degut a la transcendència especial d’alguns afers, l’adopció dels acords municipals sigui sotmesa a un quòrum especial o qualificat.

Calendari de treball:
Sessions ordinàries: el segon o tercer dimecres no festiu de cada mes (19.30 h).
Es faculta a l'alcaldia per suspendre la celebració dels plens d'agost i gener.

Membres del Ple:

Pilar Rojas i Molina(Junts x Cat)

Mònica Mir i Cruañas (Junts x Cat)

Emma Gimbernat i Fusté (Junts x Cat)

 

Maurici Jiménez i Ruiz (PSC)

Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

Mònica Ríos i García (PSC)

Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans

 

Carles Méndez i López (PSC)

Serveis i Medi ambient · 2n Tinent d'alcalde

 

Pilar Ferrero i Fresno (PSC)

Benestar Social, Salut i Administració Electrònica

 

Josep Amat i Calvet (PSC)

Cultura i Ensenyament · 4t tinent d'alcalde

 

Montserrat Rovira i Ramos (ERC)

Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d'alcalde

 

Joan Barceló i Marull (ERC)

Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública · 5è Tinent d'alcalde

 

Jenny Xufré i Marcé (ERC)

Turisme

 

Adrià Tauler i Bona (Som)

Sònia Sànchez i Ruart (Som)

 

Pedro Torres i López (La Vall d'Aro en Comú)

Infància, Joventut i Esports · 3r Tinent d'alcalde 

 

José Luís Villa i Montava (Ciutadans)

 

Christian Prat i Galceran (regidor no adscrit)

 

Joan Giraut i Cot (regidor no adscrit)

 

Llegir 20322 vegades