Informació urbanística

Informació urbanística

Portal d’Informació Urbanística

El Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix l’obligació de garantir i fomentar la informació i participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió, els quals estan sotmesos al principi de publicitat.

El Portal d’Informació Urbanística garanteix l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic vigents i serveix per donar publicitat per mitjans telemàtics de les convocatòries d’informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. Així mateix, permet informar a la ciutadania dels procediments d’aprovació de projectes d’obres municipal o d’altres procediments urbanístics que es subjectin a tràmit d’informació pública.

Es posa a disposició de la ciutadania un recull de la normativa estatal, autonòmica i local vigent relacionades en matèria d’urbanisme i, alhora, ofereix informació respecte de les ordenances i altres normatives locals en tramitació.

Planejament urbanístic

Planejament urbanístic

Gestió urbanística

Gestió urbanística

Projectes d’obres municipals

Projectes d’obres municipals

Llicències urbanístiques

Llicències urbanístiques

Normatives i ordenances

Normatives i ordenances