Organització municipal

Organització municipal

Organització municipal

L’Organització municipal de l’Ajuntament segueix l’estructura orgànica i funcional establerta per la llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Reglament orgànic municipal, a on s’estableix com s’organitza i funcionen els diferents òrgans de govern municipals.

A través d’aquesta estructura, es canalitza l’activitat municipal en totes les seves competències, seguint el principi d’autonomia municipal .

Reglament d’organització municipal

L’Ajuntament no té contractat personal directiu i càrrecs de confiança o persones assessores dels grups polítics durant el mandat 2023-2027.

El ple

El ple

Junta de govern local

Junta de govern local

Comissions informatives I Junta de Portaveus

Comissions informatives I Junta de Portaveus

Grups municipals

Grups municipals

Òrgans complementaris municipals

Òrgans complementaris municipals