Comissions informatives

Comissions informatives

Comissions informatives i junta de portaveus

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial. L’objecte final de les comissions informatives és propiciar en la mesura que sigui possible, una síntesi de les postures dels diversos grups.
Es reuneixen un cop al mes abans de la celebració del ple municipal.
Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
  • El seguiment de la gestió de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple i els regidors i regidores que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Servir de marc per a que els regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar pel seu President en els termes i amb els límits establerts a aquest Reglament, i per què aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

La Junta de portaveus és l’òrgan municipal constituït sota la presidència de l’alcalde per tots els portaveus dels grups municipals.

Més informació sobre el funcionament de les comissions informatives al Reglament orgànic municipal