Comissions informatives I Junta de Portaveus

Comissions informatives I Junta de Portaveus

Comissions informatives i junta de portaveus

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial. L’objecte final de les comissions informatives és propiciar en la mesura que sigui possible, una síntesi de les postures dels diversos grups.
Es reuneixen un cop al mes abans de la celebració del ple municipal.
Les Comissions Informatives, dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, ostenten les atribucions següents:

  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
  • El seguiment de la gestió de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que correspon al Ple.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, el Ple i els regidors i regidores que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Servir de marc per a que els regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar per la Presidència en els termes i amb els límits establerts a aquest Reglament, i per què aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió.

La Junta de portaveus és l’òrgan municipal constituït sota la presidència de l’Alcaldia per tots els i les portaveus dels grups municipals.

Més informació sobre el funcionament de les comissions informatives al Reglament orgànic municipal

Periodicitat de les sessions: el 1er i 3er dijous de cada mes, a les 08.00 hores.

Josep Amat i Calvet 4t Tinent d’alcalde - Cultura i Ensenyament

PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

Titular: Sr. Josep Amat Calvet  |   Suplent: Sr.Daniel Riera Puertas

null

PEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CASTELL, PLATJA D'ARO-COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS-CM)

Titular: Sra. Pilar Rojas Molina  |  Suplent: Sr.Lluis Pujol Pijuan

null

PEL GRUP MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA CATALÀ (BNC)

Titular: Sr. Joan Giraut Cot  |  Suplent: Sra. Ofelia Castillo Gómez

null

PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT AUTÒNOMS

Titular: Sr.Aitor Tendero Guirado

null

PEL GRUP MUNICIPAL VOX

Titular: Sra. Sandra Moya Bolívar

Periodicitat de les sessions: el 2n dilluns de cada mes, a les 08.00 hores.

null

PEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CASTELL, PLATJA D'ARO-COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS-CM)

Titular: Sr. Joan Amat Algaba  |    Suplent: Sra.Pilar Rojas Molina

null

PEL GRUP MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA CATALÀ (BNC)

Titular: Sra. Ofelia Castillo Gómez |  Suplent: Sr. Joan Giraut Cot

null

PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT AUTÒNOMS

Titular: Sr. Aitor Tendero Guirado

null

PEL GRUP MUNICIPAL VOX

Titular: Sra. Sandra Moya Bolívar

Periodicitat de les sessions: el 1r dilluns de cada mes, a les 08.00 hores

null

PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

Titular: Sra. María Blanco martín |  Suplent: Sr. Marc Medina Serra

null

PEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CASTELL, PLATJA D'ARO-COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS-CM)

Titular: Sra. Imma Gelabert Casadevall |  Suplent: Sr. Lluís Pujol Pijuan

null

PEL GRUP MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA CATALÀ (BNC)

Titular: Sra. Ofelia Castillo Gómez |  Suplent: Sr. Joan Giraut Cot

null

PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT AUTÒNOMS

Titular: Sr. Aitor Tendero Guirado

null

PEL GRUP MUNICIPAL VOX

Titular: Sra. Sandra Moya Bolívar