Notificació electrònica

Notificació electrònica

Què és la notificació electrònica?

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució.
Aquesta mesura comporta importants beneficis, ja que redueix el temps en què la ciutadania /empreses /professionals s’assebenten del contingut de la notificació, els facilita l’accés a tots els documents associats, d’una forma àgil i senzilla i, alhora, permet incrementar l’eficiència dels recursos públics.
Les persones jurídiques (empreses, entitats, associacions, etc.) i determinades persones físiques (professionals, treballadors/res autònoms/es, treballadors/res municipals, sol·licitants i beneficiaris/es de subvencions, etc) estan obligades a relacionar-se amb l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró per mitjans electrònics, i, per tant, rebran les notificacions de l’ajuntament en format electrònic.
Per poder realitzar la notificació electrònica a les persones físiques no obligades, l’Ajuntament necessita l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud (ja sigui presencial o telemàtica) d’inici de qualsevol procediment i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil de contacte.
Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/

Com s’accedeix a les notificacions electròniques?

Podeu obtenir les vostres notificacions accedint a l’eNotum acceso a:

e-notum