Junta de govern local

Junta de govern local

Junta de govern local

La junta de govern local depèn d’Alcaldia i té com a principal finalitat la de col·laborar amb aquesta en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde o l’Alcaldessa i pels regidors i regidores nomenats per aquesta en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

Atribucions i periodicitat

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde o l’Alcaldessa i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcaldia. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.

Calendari de treball

Sessions ordinàries: els dilluns no festius de cada setmana de l’any, a les 13.30h, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament.