Junta de govern local

Junta de govern local

Junta de govern local

La junta de govern local depèn de l’Alcalde i té com a principal finalitat la de col·laborar amb ell en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde i pels regidors nomenats per aquest en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

Atribucions i periodicitat

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència de l’Alcalde en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcalde. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.

Calendari de treball

Sessions ordinàries: setmanalment, dimecres no festius (14.30 h)

 

Membres de la Junta de govern

Maurici Jiménez i Rúiz (PSC) – Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.

Montserrat Rovira i Ramos (ERC) – Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d’alcalde

Carles Méndez i López (PSC) – Serveis i Medi Ambient · 2n Tinent d’alcalde.

Pedro Torres i López (La Vall d’Aro en Comú) – Infància, Joventut i Esports · 3r Tinent d’alcalde.

Josep Amat i Calvet (PSC)– Cultura i Ensenyament · 4t tinent d’alcalde.

Joan Barceló i Marull (ERC) – Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública · 5è Tinent d’alcalde.

Mònica Ríos i García (PSC)– Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans.

Pilar Ferrero i Fresno (PSC)– Benestar Social, Salut i Administració Electrònica.

Jenny Xufré i Marcé (ERC)– Turisme.