Funcions de l’Alcalde i dels Tinents d’alcalde

Funcions de l’Alcalde i dels Tinents d’alcalde

Funcions de l’Alcalde i dels Tinents d’alcalde

 

Funcions d’Alcalde

L’Alcalde presideix la Corporació i ostenta les següents atribucions:

1.- Representar l’Ajuntament i presidir tots els actes públics que se celebrin en el terme municipal, sens perjudici de lo disposat en el Reglament de Protocol de que disposi l’Ajuntament.

2.- Dirigir el govern i administració municipals i, en l’àmbit del Reglament Orgànic, l’organització dels serveis administratius de la Corporació.

3.- Nomenar i cessar els Tinents d’Alcalde i els membres de la Junta de Govern Local.

4.- Convocar i presidir les sessions de Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altres òrgans municipals, així com decidir els empats de vot de qualitat.

5.-Fer complir les Ordenances i Reglament municipals.

6.- Dirigir, impulsar i inspeccionar les obres i serveis quina execució o realització hagués estat acordada, recavant els assessoraments tècnics necessaris.

7.- Exigir a tots els obligats l’exacte compliment dels serveis o càrregues de caràcter públic, com estadístiques, padrons, censos, bagatges, allotjaments i prestacions personals i de transports.

8.- Dirigir la Policia Urbana, rural, sanitària, de subsistència, de seguretat, circulació i de costums, publicant a l’efecte Bans, Ordres o Circulars d’Instruccions.

9.- La concessió de llicències d’obertura d’establiments fabrils, industrials o comercials i de qualsevol altre índole, i de llicències d’obres en general, a menys que les ordenances o les Lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

10.- Presidir subhastes i concursos per venda, arrendaments, obres, serveis i subministraments, i adjudicar definitivament, amb concordança amb les lleis, les que siguin de la seva competència i provisionalment les que hagi de decidir la Corporació.

11.1.- La contractació i concessió d’obres, serveis i subministraments de la seva competència.

11.2.- La preparació i adjudicació de tals contractes s’ajustarà al previst en el procediment legalment establert en cada cas.

12.- Subscriure escriptures, documents i pòlisses assistit del Secretari de la Corporació.

13.- Dictar bans.

14.- Desenvolupar la direcció superior de tot el personal de la Corporació i com a Cap directe del mateix exercir totes les atribucions en matèria de personal que no siguin de la competència del Ple ni de l’Administració de l’Estat i, particularment, les següents:

a) Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta anual d’ocupació pública, de conformitat amb les bases aprovades i nomenar funcionaris de carrera de la Corporació, a proposta del tribunal, els que superin les corresponents proves.

b) Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió de llocs de treball.

c) Contractar i acomiadar el personal laboral de la Corporació i assignar el mateix als diferents llocs de caràcter laboral previstos en les corresponents relacions aprovades per la Corporació, d’acord amb la legislació laboral.

d) Nomenar i cessar el personal interí i eventual en els termes previstos en la legislació vigent.

e) Ordenar la instrucció d’expedients disciplinaris i disposar i suspendre preventivament a tota classe de personal.

f) Premiar i sancionar a tot el personal de la Corporació d’acord amb la Llei.

g) La declaració de situacions administratives, així com la jubilació de tot personal.

h) L’assignació individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions, conforme a les normes estats reguladores de les retribucions del personal al servei de les Corporacions Locals.

15.- Exercir la direcció de la Policia Municipal, així com el nomenament i sanció dels funcionaris que utilitzin armes.

16.- Formar els projectes de Pressupostos amb l’antelació necessària per a que puguin ésser aprovats per l’Ajuntament dins del termini legal establert.

17.- Disposar despeses dins dels límits de la seva competència, i les expressament previstes a les bases d’execució del Pressupost, ordenar tots els pagaments que s’efectuïn amb fons municipals i autoritzar els documents que impliquin formalització d’ingressos a la Tresoreria.

18.- Desenvolupar la gestió econòmica municipal conforme al Pressupost aprovat i donar compte a la Corporació de les operacions efectuades en cada exercici econòmic.

19.- Organitzar els serveis de Recaptació i Tresoreria, sens perjudici de la facultat del Ple per a aprovar les formes de gestió d’aquests serveis.

20.- Conservar en el seu poder una de les tres claus de la caixa de cabdals i assistir als arquejos ordinaris i extraordinaris.

21.- Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal de Pressupost i que haguessin estat rebudes pels Serveis d’Intervenció.

22.- Exercitar accions judicials o administratives en cas d’urgència, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

23.- Sancionar les faltes d’obediència a la seva autoritat o per infracció de les Ordenances Municipals, llevat dels casos en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

24.- Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat en cas de catàstrofe o infortuni públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades, donant-ne compte immediat al Ple.

25.- Publicar, executar i fer complir els acords de l’Ajuntament.

26.- La convocatòria de les consultes populars municipals, en els termes regulats a la Llei.

27.- Les demés que li atribueixin expressament les Lleis i les que la Legislació de l’Estat o les Comunitats Autònomes assignin al Municipi i no atribueixin als altres òrgans municipals.”

Funcions dels Tinents d’alcalde

1.- És funció dels Tinents d’Alcalde la de substituir l’Alcalde en cas de vacant, absència, o malaltia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives, i essent, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

2.- És funció dels delegats la de gestionar i proposar les decisions corresponents a l’àmbit de la delegació. Els regidors delegats, podran rebre la totalitat de potestats que corresponen a l’Alcalde en una matèria determinada.