Òrgans complementaris municipals

Òrgans complementaris municipals

Òrgans complementaris municipals

l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, amb l’objectiu de promoure i impulsar l’acció municipal coordinada entre els diferents òrgans administratius de l’Ajuntament, promoure el treball en xarxa tant entre l’estructura organitzativa del propi ajuntament, com amb els serveis municipals existents en el territori, compta amb comissions de coordinació de dos tipologies.

 • Òrgans de direcció i coordinació

Amb representació política i tècnica d’unitats de l’ajuntament que comparteixen una linea municipal d’actuació

 • Reunions tècniques de coordinació i seguiment

Comissions formades entre unitats, serveis o projectes del propi ajuntament amb la participació de serveis municipals o supramunicipals

A l’hora, aquests espais de coordinació es complementen amb els Òrgans estables de participació ciutadana, que tenen per a finalitat fomentar la implicació de la ciutadania i les associacions en els assumptes municipals, i comptar amb un espai d’informació, debat, deliberació i propositiu sobre les temàtiques del corresponent organ.

Òrgans de direcció i coordinació

Les funcions encomanades són:

 • Seguiment i impuls de les actuacions incloses en el programa d’inversions municipal i el Pla d’actuació municipal, tot coordinant els calendaris d’execució d’urbanisme, contractació, Intervenció i participació ciutadana quan s’hagi de produir, tot vetllant per mantenir la mirada estratègica en la planificació dels equipaments i infraestructures.

Les funcions encomanades són:

 • Impulsar el desplegament de l’administració digital a l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró com a mitjà per a oferir un millor servei al ciutadà i millorar els procediments i la coordinació interna
 • Aprofitar les dades i el coneixement existent dins l’administració
 • Fer seguiment del desplegament de les diferents eines de digitalització de l’Ajuntament
 • A partir de les necessitats específiques dels serveis i unitats de l’ajuntament, coordinar el desplegament de les eines i si s’escau, acordar desenvolupaments compartits.
 • Compartir criteris d’actuació i solucions
 • Alinear metodologies de treball per a la implementació
 • Validar les propostes que sorgeixin de les unitats-serveis per a millorar la seva gestió o relació amb la ciutadania a partir de la implementació d’un recurs digital

Les funcions encomanades són:

 • Portar a terme el desplegament del Pla estratègic de turisme
 • Coordinar les actuacions de les diferents unitats de l’àrea
 • Definició de criteris d’actuació conjunts i/o transversals.

Les funcions encomanades són:

 • Coordinació de les línies de treball de cada unitat de l’àrea amb les línies polítiques representades pels diferents regidors
 • Establir objectius comuns de treball de l’àrea
 • Pactar prioritats d’intervenció, en el cas de que sigui necessari

Les funcions encomanades són:

 • Seguiment dels expedients sotmesos a la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental.
 • L’estudi i proposta de resolució que hagi d’adoptar l’òrgan municipal competent per resoldre en l’àmbit d’aplicació de la tant repetida Llei.

Les funcions encomanades són:

 • Fer el seguiment del procés d’implementació del pla d’actuació valor humà, tot definint les estratègies a seguir i validant les propostes de treball.
 • Tenir en compte el moment adequat de cada estratègia i/o actuació segons el calendari i la seva idoneïtat tenint en compte diferents factors, entre ells el de l’organització.
 • Planificar les accions de suport, supervisió, formació o cohesió dels diferents equips per tal d’impulsar aquest model d’intervenció.
 • Establir prioritats en els diferents temes que van sorgint tenint en compte la interrelació entre ells i la mirada global del procés evitant que es solapin i garantint la sostenibilitat dels processos.
  Avaluar les accions portades a terme amb l’objectiu d’analitzar si han contribuït en la implementació del model.

Les funcions encomanades són:

 • Fomentar la coordinació i col.laboració entre els diversos cossos de policia i serveis de seguretat que operen al municipi per tal de respondre als principis de racionalitat i eficiència.
 • Aprovació dels plans de Seguretat Locals i els plans d’actuació específics que s’escaiguin, tot concretant en l’àmbit respectiu, els mitjans i procediments establerts d ecoordinació, col.laboraicó i cooperació entre els diferents agents implicants.

Les funcions encomanades són:

 • Garantir el compliment i l’adaptació de les mesures exigides pel reglament sobre la política de seguretat en els sistemes TIC de l’Ajuntament, per aplicar les mesures mínimes exigides per l’Esquema Nacional de Seguretat.
 • Realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis mitjançant l’anàlisi de vulnerabilitats i la preparació d’una resposta efectiva als incidents per tal de poder garantir la continuïtat dels serveis prestats.
 • Establir les accions de sensibilització i formació necessàries per a tots els membres de l’Ajuntament sobre la seguretat en els sistemes TIC

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Impulsar el pla per l’excel·lència educativa als centres educatius del municipi i coordinar les seves actuacions
 • Fer extensible l’evolució del pla d’excel.lència al departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Reunions tècniques de coordinació

Les funcions encomanades són:

 • Centralitzar les deteccions de necessitats del col·lectiu de persones nouvingudes i/o que han fet un procés migratori.
 • Acompanyar a la comunitat fomentant la convivència intercultural.
 • Acordar i consensuar actuacions respecte el col.lectiu amb necessitats descobertes.
 • Prioritzar les actuacions a portar a terme.
 • Fer d’interlocutora entre els diferents agents i unitats implicades.
 • Vetllar per la consecució dels objectius establerts en el programa d’acollida i convivència.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Revisar i coordinar les actuacions i serveis que es porten a terme a les diferents unitats implicades per a millora la qualitat de vida de la infància i l’adolescència del municipi.
 • Coordinar l’actuació en casos de vulnerabilitat que es detectin.
 • Supervisar projectes i casos des d’una perspectiva sistèmica contribuint a la implementació del model Valor humà en l’atenció dels infants i joves del municipi.
 • Promoure projectes o actuacions per a donar resposta a necessitats detectades.
 • Fomentar la mirada global i coordinada de tots els serveis que intervenen amb infants i joves.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Impulsar i coordinar les actuacions transversals del pla d’actuació d’implementació del valor humà.
 • Coordinació de l’actuació dels diferents plans, programes i serveis de l’àrea.
 • Impulsar la revisió de l’actual sistema d’organització i d’intervenció de l’àrea d’atenció a les persones.
 • Definició de criteris d’actuació conjunts i/o transversals.
 • Detectar aquells aspectes necessaris de coordinar o establir un pla de treball amb altres àrees o unitats de l’ajuntament que no formen part de l’àrea d’atenció a les persones.
 • Elevar els aspectes necessaris a treballar a la comissió tècnica i política de l’àrea d’atenció a les persones.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Realitzar el seguiment del projecte d’implementació del GIS municipal
 • Definir i establir el calendari de les diferents a emprendre
 • Promoure la integració del sistema GIS com a eina estratègica i transversal a l’estructura municipal.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Revisar i coordinar els procediments administratius de les diferents unitats implicades i la seva relació amb altres unitats de l’ajuntament.
 • Treballar per la incorporació de millores en l’atenció al ciutadà i en el desenvolupament de les funcions.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Fer el seguiment, revisar i actualitzar el projecte de prevenció i benestar per a la Gent Gran i les seves famílies.
 • Parlar dels diferents serveis i recursos que s’ofereixen des de Benestar Social i del que detecten.
 • Recollir la informació dels diferents serveis, projectes, entitats,.. per tenir en compte la realitat que viuen les persones grans i les seves famílies i valorar quines necessitats hi ha a les que podem donar resposta.
 • Coordinar l’actuació dels diferents professionals, serveis, recursos i projectes implicats.
 • Portar les convocatòries i el funcionament de la Comissió de la Gent Gran municipal.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Impulsar un programa de formació municipal per a donar resposta a les necessitats d’aprenentatge de la població adulta al llarg de la vida.
 • Coordinar les accions formatives que es duen a terme en el municipi, tot optimitzant els recursos existents i tenint en compte l’evolució dels serveis.
 • Detectar aquells buits formatius que poden haver per col·lectius amb necessitats educatives, estudiar i prioritzar a què donem resposta per generar oportunitats d’ocupació i autoocupació.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Impuls i seguiment del Programa municipal d’habitatge.
 • Tractar les situacions de vulnerabilitat detectades, per a establir protocols d’actuació i coordinar les respostes, tenint en compte principalment les situacions d’urgència.
 • Coordinació dels espais de treball i de les actuacions en matèria d’habitatge. En aquestes convocatòries s’aniran convidant a diferents unitats de l’ajuntament o agents externs,
 • Impuls de la Taula municipal d’habitatge com a òrgan participatiu, consultiu i deliberatiu a on participen agents externs a l’Ajuntament.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Impulsar un programa transversal de polítiques amb perspectiva de gènere i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere a nivell municipal.
 • Impulsar i coordinar accions de sensibilització, prevenció i promoció.
 • Portar les convocatòries i el funcionament de la Comissió d’igualtat municipal

El grup motor és l’encarregat de dinamitzar la comissió d’igualtat a on participen entitats, ciutadania i serveis municipals.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Fer seguiment del programa de platges i les seves diferents línies d’actuació
 • Resoldre les incidències que durant la temporada sorgeixen
 • Plantejar accions de millora per la propera temporada.

Les funcions encomanades a aquesta comissió són:

 • Treballar les bases per tal que els casals d’estiu i les activitats de lleure educatiu i esportiu implementin el model Valor humà.
 • Motivar accions conjuntes ( formacions i activitats) per garantir que els infants i joves del municipi puguin accedir lliurement a les diferents activitats
 • Garantir la qualitat dels serveis que es presten compartint normatives, metodologies i línies de treball
 • Formar i contagiar als monitors que treballen a l’estiu amb les bases del model de treball.

Les funcions encomanades són:

 • Examinar les denúncies i proposar les mesures que siguin necessàries en el marc del Pla de Recuperació Transformacional i Resiliència.
 • Desenvolupar les funcions que es recullen en el Pla .

Òrgans estables de participació ciutadana