Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 21 Març 2013 13:14

El Ple

Càrrecs electes

Declaració d’activitats i béns

Codi de conducta

El ple és un òrgan col·legiat integrat per la totalitat dels regidors de l’Ajuntament que han pres possessió. És presidit per l’Alcalde i té atribucions de caràcter polític, normatiu, d’organització, de representació, d’identitat municipal i de control de la gestió política.

El funcionament del ple de l’Ajuntament ha d’atendre les necessitats i respondre a uns determinats principis: dret de participació de tots els membres en el desenvolupament de les sessions i en l’adopció dels acords del ple; transparència i participació ciutadana; i d’objectivitat, racionalitat i eficàcia.

Està establerta una periodicitat mínima per a les sessions ordinàries de ple, si bé existeix la possibilitat de convocar sessions extraordinàries del ple, que són aquelles en les que només es poden debatre les qüestions expressament previstes a l’ordre del dia.

Els acords es poden adoptar per assentiment o mitjançant votació. Si hi ha empat, cal fer una segona votació, i si l’empat es manté, decideix el vot de qualitat de l’Alcalde. Com a principi general doncs, els acords del ple s’aproven per majoria simple de vots, és a dir, amb l’únic requisit que hi hagi més vots a favor que en contra. Tanmateix, la llei preveu que, en determinats casos i, degut a la transcendència especial d’alguns afers, l’adopció dels acords municipals sigui sotmesa a un quòrum especial o qualificat.

Calendari de treball:
Sessions ordinàries: el segon o tercer dimecres no festiu de cada mes (19.30 h).
Es faculta a l'alcaldia per suspendre la celebració dels plens d'agost i gener.

Membres del Ple:

 

Joan Giraut i Cot (Junts x Cat)

Christian Prat i Galceran (Junts x Cat)

Pilar Rojas i Molina(Junts x Cat)

Joel Masdeu i Plana (Junts x Cat)

Mònica Mir i Cruañas (Junts x Cat)

 

Maurici Jiménez i Ruiz (PSC)

Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

Mònica Ríos i García (PSC)

Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans

 

Carles Méndez i López (PSC)

Serveis i Medi ambient · 2n Tinent d'alcalde

 

Pilar Ferrero i Fresno (PSC)

Benestar Social, Salut i Administració Electrònica

 

Josep Amat i Calvet (PSC)

Cultura i Ensenyament · 4t tinent d'alcalde

 

Montserrat Rovira i Ramos (ERC)

Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d'alcalde

 

Joan Barceló i Marull (ERC)

Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública · 5è Tinent d'alcalde

 

Jenny Xufré i Marcé (ERC)

Turisme

 

Adrià Tauler i Bona (Som)

Sònia Sànchez i Ruart (Som)

 

Pedro Torres i López (La Vall d'Aro en Comú)

Infància, Joventut i Esports · 3r Tinent d'alcalde 

 

José Luís Villa i Montava (Ciutadans)

 

Llegir 17836 vegades