Planejament derivat

Planejament derivat

Planejament derivat

Instruments de planejament urbanístic derivat que desenvolupen el planejament general del municipi.