Pla parcial urbanístic Puig d’en Artigues

Pla parcial urbanístic Puig d’en Artigues

Planejament vigent

Pla parcial urbanístic Puig d’en Artigues, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 16 de març de 2006.

Accés al document del Pla parcial urbanístic Puig d’en Artigues del Registre de planejament urbanístic de Catalunya .