Pla especial urbanístic de protecció del conjunt residencial de S’Agaró

Pla especial urbanístic de protecció del conjunt residencial de S’Agaró

Planejament vigent

Pla especial urbanístic de protecció del conjunt residencial de S’Agaró, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 28 de setembre de 2022 i publicat en el DOGC núm. 8.792, de 14 de novembre de 2022 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document del Pla especial urbanístic de protecció del conjunt residencial de S’Agaró del Registre de planejament urbanístic de Catalunya