Pla de millora urbana PMU-1 Plaça Doctor Trueta

Pla de millora urbana PMU-1 Plaça Doctor Trueta

Planejament vigent

Pla de millora urbana PMU-1 Plaça Doctor Trueta, aprovat definitivament per acord del Ple municipal, en sessió ordinària de data 25 de novembre de 2020,  amb incorporació d’errades materials i aritmètiques aprovat per Ple municipal en sessió ordinària de data 27 de gener de 2021 i publicat en el DOGC núm. 8.298, de data 18 de desembre de 2020 i DOGC núm. 8.359 de 8 de març de 2021 ,d’esmena d’errades.

Accés al document del Pla de millora urbana PMU-1 Plaça Doctor Trueta del Registre de planejament urbanístic de Catalunya .