POUM

POUM

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de planificació urbanística general que estableixen l’ordenació urbanística integral del territori d’un terme municipal i que estan regulats pel Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  en els seus articles 57 i següents, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret legislatiu.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

  • Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanística.
  • Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  • Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

Expedients en tràmit.