Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per regular els usos de la clau 12a Industrial de l’Avinguda Castell d’Aro, de l’Avinguda Luxemburg, de l’Avinguda París i del Carrer Tramuntana.

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per regular els usos de la clau 12a Industrial de l’Avinguda Castell d’Aro, de l’Avinguda Luxemburg, de l’Avinguda París i del Carrer Tramuntana.

Planejament en tràmit

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per regular els usos de la clau 12a Industrial de l’Avinguda Castell d’Aro, de l’Avinguda Luxemburg, de l’Avinguda París i del Carrer Tramuntana.

Relatiu a la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per un termini màxim d’un any, en l’àmbit indicat en el plànol de suspensió de llicències, amb l’objectiu d’aprovar una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per regular els usos de la clau 12a Industrial de l’Avinguda Castell d’Aro, de l’Avinguda Luxemburg, de l’Avinguda París i del Carrer Tramuntana.

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 238 · Núm. edicte 10511 · Data 14-12-2023