Pla especial urbanístic del Càmping Valldaro

Pla especial urbanístic del Càmping Valldaro

Planejament vigent

Pla especial urbanístic del Càmping Valldaro, aprovat  definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessions de 27 de juliol de 2011 i 26 d’abril de 2012 i publicat en el DOGC núm. 6.160 de 29 de juny de 2012 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document del Pla especial urbanístic del Càmping Valldaro del Registre de planejament urbanístic de Catalunya