Pla de millora urbana PMU 4 – Avinguda Castell d’Aro

Pla de millora urbana PMU 4 – Avinguda Castell d’Aro

Planejament vigent

Pla de millora urbana PMU 4 – Avinguda Castell d’Aro, aprovat definitivament per acord del Ple municipal, en sessió ordinària, de data 20 de desembre de 2017 i publicat en el DOGC núm. 7.619, de 15 de maig de 2018 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document del Pla de millora urbana PMU 4 del Registre de planejament urbanístic de Catalunya