Pla especial urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d’equipaments públics del carrer Narcís Monturiol

Pla especial urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d’equipaments públics del carrer Narcís Monturiol

Planejament vigent

Pla especial urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d’equipaments públics del carrer Narcís Monturiol, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 6 de maig de 2014, i publicat en el DOGC núm. 6.640, de 10 de juny de 2014 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document del Pla especial del carrer Narcís Monturiol del Registre de planejament urbanístic de Catalunya