Pla especial urbanístic del Mas Candell

Pla especial urbanístic del Mas Candell

Planejament vigent

Pla especial urbanístic del Mas Candell, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 13 de juliol de 2020 i publicat en el DOGC núm. 8.289, de 7 de desembre de 2020 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document del Pla especial urbanístic del Mas Candell del Registre de planejament urbanístic de Catalunya