Informació institucional i organitzativa

Informació institucional i organitzativa

Organització política, personal, entitats i altres organismes.

Competències i funcions

 

 

 

Les competències i funcions de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró vénen definides per la normativa bàsica sobre règim local, que el faculten per promoure activitats i prestar els serveis públics. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 25, defineix com a competències pròpies del municipi, les matèries següents:

 • Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.
 • Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 • Abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
 • Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
 • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
 • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 • Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
 • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 • Protecció de la salubritat pública.
 • Cementiris i activitats funeràries.
 • Promoció de l’esport e instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
 • Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
 • Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere.

​Les competències municipals en les matèries enunciades s’han de determinar per llei, havent d’avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals, d’acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local de modificació de la Llei de Bases de Règim Local.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu art. 26,  també recull els serveis mínims que els municipis han de prestar en funció del nombre d’habitants:

 • En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
 • En municipis superiors a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
 • En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d’incendis e instal·lacions esportives d’ús públic.
 • En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu art. 84, garanteix al municipi un seguit de competències, que té encomanades:

 • L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
 • La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.
 • L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
 • La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 • La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
 • La protecció civil i la prevenció d’incendis.
 • La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
 • La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
 • La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
 • La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 • La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.
 • La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
 • La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
 • La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.

​L’organització i la distribució de competències en l’àmbit de l’Ajuntament es defineix al cartipàs municipal i es regula al Reglament Orgànic Municipal.

Empleats públics

Protecció de dades personals

 

 

 

Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.

DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Reglament Europeu de Protecció de Dades ha creat una nova figura: El Delegat de Protecció de dades, que es troba regulada en els articles 37 a 39 del RGPD i als articles 34 a 37 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Aquesta nova figura serà l´encarregada d’informar i assessorar al Responsable respecte al tractament de dades de caràcter personal, així com supervisar el compliment de la normativa, oferir assessorament respecte a les avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, cooperar amb l’autoritat de control – en aquest cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de dades- i actuar com a punt de control. Però aquesta figura només serà de designació obligatòria si es compleix amb una de les condicions reglamentàries, com és el cas, al tractar-se d’un organisme públic (art. 37.1.a).

Nom de l’ens – Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, delega en SEGURdades

Unitat encarregada – Secretaria/SEGURDADES S.L.

Correu electrònic – dpo@platjadaro.com

Telèfon – 972 81 72 84 / 902 360 842

Adreça postal – Mossèn Cinto Verdaguer, 4; 17250 Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (Girona)

Observacions 

 • Funcions principals del Delegat/da de Protecció de Dades (DPD):
 • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
 • Supervisar que es compleix la normativa de protecció de dades.
 • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
 • Cooperar amb les autoritats de control en matèria de protecció de dades.
 • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament de les dades personals.

Voleu conèixer tots els vostres drets vinculats a dades personals, així com els models de sol·licitud vinculats al tractament de les vostres dades?

En aquest ítem podeu trobar els drets concrets que té la persona afectada (o titular) en el tractament de seves dades personals i quina és la informació que cal facilitar-li pel seu exercici, així com models d’exercici de drets, tot seguint el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Segons l’article 12.1, article 13 i article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, s’estableix l’obligació del responsable de Tractament d’informar a l’interessat sobre:

 • Responsable de les dades
 • Delegat/da de Protecció de dades
 • Finalitat del tractament
 • Termini de conservació
 • Legitimació
 • Destinataris
 • Procedència
 • Mesures de seguretat

I d’acord amb els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 els interessats poden exercir els següents drets sobre les seves dades:

 1. Dret d’accés
 2. Dret de rectificació
 3. Dret de supressió
 4. Dret d’oposició
 5. Dret a la limitació del tractament
 6. Dret a la portabilitat de les dades

Exercici del dret d’accés

Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d’activitats de tractament de l’ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l’origen de les dades i quines comunicacions s’han realitzat o es pretenen realitzar.

Exercici del dret de rectificació

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l’interessat haurà d’indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

Exercici del dret de supressió

Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades pels diferents motius previstos a l’article 17 RGPD. La sol·licitud de supressió haurà d’indicar les dades a què es refereix i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui, de ser el cas.

Exercici del dret d’oposició

Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s’hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en diferents casos.

Exercici del dret a la limitació de tractament

Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix un seguit de condicions.

Exercici del dret a la portabilitat de les dades

Aquest tràmit us permet sol·licitar que les dades personals que heu facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, siguin transmeses directament a un altre responsable, sense necessitat que siguin transmeses prèviament a vosaltres, si es compleixen els requisits següents:

 1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 2. El tractament es fa per mitjans automatitzats

Protecció de dades (+Informació)

Per l’exercici dels seus drets caldrà dirigir-se a:

AJUNTAMENT DE PLATJA D’ARO

Mossèn Cinto Verdaguer nº4, 17250, Platja d’Aro (GIRONA)

Dilluns a Divendres de 8 a 15h

dpo@platjadaro.com