Dimecres, 08 Gener 2020 06:48

Ordenances fiscals 2020

Divendres, 29 Març 2019 13:28

Seu electrònica

Pots visitar la seu electrònica al següent enllaç: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1704860009

Dilluns, 31 Desembre 2018 08:48

Ordenances fiscals 2019

Divendres, 15 Desembre 2017 10:23

Ordenances Fiscals 2018

Divendres, 16 Desembre 2016 11:07

Ordenances Fiscals 2017

Dijous, 24 Desembre 2015 07:37

Ordenances Fiscals 2016

Dijous, 19 Febrer 2015 08:42

Factures electròniques (e.FACT)

Dimarts, 30 Desembre 2014 09:16

Càlcul IVTNU 2015

Dimecres, 23 Desembre 2015 07:51

Càlcul IVTNU 2016/2020

En aquesta pàgina trobareu el període mitjà de pagament a proveïdors en compliment del que estableix la Disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en mitjana, en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Adminsitració es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Veure 2020

Veure 2019

Veure 2018

Veure 2017

Veure 2016

Veure 2015

Veure 2014