Gestió tributaria

Gestió tributaria

Gestió tributària

La gestió tributària de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, s’encarrega majoritàriament de realitzar totes les actuacions administratives necessàries per determinar un deute tributari o no tributari, exigir-lo i controlar el seu compliment a través dels procediments de gestió, revisió i inspecció, així com també principalment informar i assistir als contribuents, sobre els seus drets i obligacions, presencialment o a través d’altres canals.

Per tant, s’ocupa de gestionar a través dels procediments esmentats, d’una bona part dels ingressos municipals, provinents dels tributs: impostos, taxes i contribucions especials i d’altres no tributaris com poden ser les sancions administratives i els preus públics.

Les tasques que es realitzen des d’aquesta secció són les següents:

 1. Elaboració i manteniment dels padrons fiscals d’impostos municipals i per la prestació de serveis
 2. Emissió de liquidacions, autoliquidacions o liquidacions provisionals d’impostos, taxes municipals i preus públics
 3. La resolució de recursos administratius.
 4. El reconeixement de la procedència dels beneficis fiscals (bonificacions), d’acord amb la normativa reguladora del corresponent procediment.
 5. La tramitació i resolució de les devolució d’ingressos indeguts i deguts, ja sigui a instància de part o d’ofici per part de l’Ajuntament.

Responsable tècnic: Carol Santiago Sánchez, Cap de la Unitat de Serveis Econòmics

FAQ! Necessites ajuda?

taxes

Pagament de taxes

Com puc obtenir la carta de pagament d’una taxa?

Per correu electrònic adreçat  rendes@platjadaro.com adjuntant el formulari específic del tràmit.

Presencialment a les oficines de Serveis Econòmics

plusvalua

IIVTNU – Plusvàlua

Si es pacta en escriptura pública que l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys el pagarà la part compradora, l'Administració a qui es dirigirà a l'hora de cobrar l'impost?

Cap pacte entre les parts pot alterar la norma tributària. Per tant, s’ha d’entendre aquest pacte com un contracte de pagament entre venedor i comprador. El subjecte passiu de la liquidació no pot ser alterat en cap cas. El venedor tindrà dret a reclamar-li a la part compradora l’import de la liquidació, i si aquest no li paga, reclamar incompliment del pacte per la via judicial.

El Registrador de la propietat i el Notari em demanen que justifiqui que he liquidat o declarat la plusvàlua a l’Ajuntament per poder inscriure l’escriptura al registre. Què haig de fer?

Un cop omplert el formulari correctament, acompanyat de la documentació necessària i registrat per l’Ajuntament, podrà aportar on calgui el justificant obtingut per complir amb aquest requeriment.

I si visc fora i no puc desplaçar-me?

Podeu presentar la sol·licitud per internet a la seu electrònica de l’Ajuntament o per qualsevol mitjà recollit a l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, com ara oficines de correus (correu administratiu) o oficines d’assistència en matèria de registre.

impostos

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Quins Ajuts econòmics hi ha per reduir l’impost ?

Els Ajuts econòmics estan establerts a l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost.

Ordenances Fiscals 2024

Tràmits

Bonificacions

Les ordenances fiscals preveuen diverses bonificacions per capacitat econòmica, de caràcter social, per bon comportament ambiental i per al foment de l’activitat econòmica, que no seran acumulables entre elles.

En qualsevol cas, s’aplicarà la bonificació que sigui més favorable al contribuent i no seran compatibles amb altres ajuts que s’atorguin des de l’Ajuntament.

Per gaudir de les bonificacions establertes a les ordenances de cada tribut serà necessari estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament.

Les bonificacions que no tinguin associat un tràmit específic, s’hauran de sol·licitar mitjançant instància genèrica.

Normativa ordenança fiscal número 3 

 • Ajuts a famílies nombroses

Tindran dret a una bonificació del 75% de la quota íntegra de l’impost, quan es tingui la condició de titular de família nombrosa, s’acrediti estar tres anys empadronats al municipi, i dins l’escalat de renda màxima segons nombre de membres de la família.

Accés a tràmit

 • Habitatges de la Borsa de mediació pel lloguer social

Gaudiran d’una bonificació de fins al 95% en la quota íntegra de l’IBI, els immobles destinats a habitatge que estiguin llogats mitjançant la borsa de mediació per al lloguer social, durant el període impositiu que coincideix amb l’any natural.

Accés a tràmit

 • Empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària d’obra nova

Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de l’IBI, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

Accés a tràmit

 • Per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol

Bonificació de l’IBI per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, mitjançant captadors solars tèrmics (ACS i/o calefacció) o captadors fotovoltaics.

Accés a tràmit

Normativa ordenança fiscal número 4.

 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

Estaran exempts d’aquest impost els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les esmentades circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 %

Accés al tràmit

 • Vehicles històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys inscrits a un club sense ànim de lucre.

S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles històrics que es refereix a l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

Tanmateix, també gaudiran d’aquesta bonificació els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys i  s’acrediti mitjançant certificat emès per un  club, associació o entitat sense ànim de lucre, que el vehicle compleix els requisits establerts al Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol, per a ser considerat vehicle històric.

Accés al tràmit

 • Vehicles elèctrics, híbrids o que utilitzen carburant no contaminant.

Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost quan reuneixin qualsevol de les condicions següents:

 1. Que es tracti de vehicles elèctrics o híbrids, entenent aquest darrer, com aquell que disposi de dos o més motors quan algun d’ells funcioni amb energia elèctrica.
 2. Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant contaminant.

Accés al tràmit

Normativa ordenança fiscal número 5 

 • Per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost i la taxa, en les construccions, instal·lacions o obres de reforma a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que el subjecte passiu no estigui obligat a la instal·lació d’energies renovables.

Accés al tràmit

 • Rehabilitació de façanes

S’aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l’impost i 100% sobre la quota de la taxa, a les construccions, instal·lacions i obres de rehabilitació de façanes.

Accés al tràmit

 • Construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de discapacitats o persones amb mobilitat reduïda

S’estableix una bonificació del 90%, sobre la quota de l’impost i la taxa a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats o persones amb mobilitat reduïda, a edificis, habitatges o locals.

Accés al tràmit

Normativa ordenança fiscal número 22

 • Ajuts a famílies nombroses o monoparentals

En la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries: bonificació del 75% de la quota íntegra  i en la taxa per distribució i subministrament d’aigua, s’aplicarà pel càlcul de la quota tributària, la tarifa de l’aigua facturada fins al mínim de consum, independentment del consum realitzat, pels habitatges unifamiliars, aparellat, en conjunt d’edificis i apartaments, en els que el subjecte passiu tingui la condició de titular de família nombrosa o monoparental i compleixin amb les condicions requerides.

Aquesta sol·licitud es realitza conjuntament amb la sol·licitud de bonificació per la taxa de recollida d’escombraries.

Normativa ordenança fiscal número 10

 • Famílies nombroses o monoparentals

La sol·licitud es realitza conjuntament amb la sol·licitud de bonificació per la taxa de distribució i subministrament d’aigua.

 Accés al tràmit

 • Persones majors de 65 anys

Bonificació del 75% de la quota de la taxa per a persones majors de 65 anys, que siguin propietaris o llogaters de l’habitatge que constitueixi l’habitatge habitual i permanent de la unitat familiar.

 Accés al tràmit

 • Per la utilització de la deixalleria

Bonificació de quota liquida de la taxa d’escombraries per a persones físiques que tributin per les quotes per habitatge i que utilitzin la deixalleria municipal. Realitzant de 5 a 9 aportacions anuals rebran la bonificació del 30% i de 10 o més aportacions, el 40%.

 Accés al tràmit

 • Bonificacions per la realització de compostatge casolà

Els habitatges gaudiran d’una bonificació del 75%, quan acreditin la realització de compostatge casolà.

Accés al tràmit

 • Bonificacions per ingressos inferiors a l’IPREM

Bonificació del 90% de la quota líquida de la taxa, per a famílies que la suma dels seus ingressos dividida pel nombre de membres de la unitat familiar en edat de treballar, sigui inferior a l’indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Accés al tràmit

Normativa ordenança fiscal número 8 

Les activitats econòmiques de nova obertura tindran una bonificació del 90%, a aplicar sobre la quota líquida de la taxa, sempre que s’acrediti:

 • La contractació, com a mínim de 6 mesos, de nou personal que estigui inscrit a l’atur.
 • Que el titular de la llicència estigui inscrit a l’atur immediatament abans de la sol·licitud i mantingui l’establiment obert per un període mínim de 6 mesos.

Accés al tràmit

Càlcul estimatiu iivtnu (Plusvàlua)

IIVTNU (plusvàlua): Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) és un tribut directe, de caràcter potestatiu, que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana que es posa de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat o de la constitució o transmissió d’un dret real.

L’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró posa a disposició dels contribuents una calculadora que els permet tenir un càlcul estimatiu de l’impost.

Descarrega el fitxer excel en aquest enllaç

(Els càlculs que s’ofereixen en aquesta opció no tenen efectes vinculants per a l’administració, essent únicament de caràcter informatiu i només per a aquelles transmissions produïdes a partir del dia 10 de novembre de 2021.)

Per a realitzar l’estimativa, serà necessari conèixer el valors cadastral del sòl i de la construcció de l’any de la transmissió (aquest valor el trobareu en el rebut de l’IBI), el percentatge que es transmet, la data i valor d’adquisició i la data i valor de la transmissió de l’immoble.

Elements necessaris per a la determinació de l’import

Els elements necessaris per poder determinar l’import del tribut són dos: la base imposable i el tipus impositiu.

La base imposable de l’IIVTNU està constituïda per l’increment del valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la meritació  i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.

La base imposable es pot determinar mitjançant el sistema objectiu o el sistema real:

 • Sistema objectiu: Els dos elements que s’han de tenir en compte per calcular la base imposable en el sistema objectiu són el valor del sòl, que serà el que tingui determinat a efectes de l’IBI a la data de meritació de l’impost,  i el coeficient corresponent al període de generació.

Aquests coeficients varien i  s’actualitzen cada any.

Base imposable = Valor Cadastral x coeficient

 • Sistema real: En el sistema real es tindrà en compte el benefici obtingut ( Diferència entre el valor de la transmissió i el de l’adquisició) tenint en compte el percentatge del sòl a aplicar sobre la totalitat del valor cadastral.

Aquesta opció alternativa d’estimació directa ha d’ésser sol·licitada expressament per la persona contribuent, en el termini establert i aportant la documentació acreditativa que correspongui.  En aquest cas l’administració es reserva la facultat de comprovar els valors declarats.

Base imposable = comparativa del valor del terreny declarat o comprovat  en l’ adquisició i en la transmissió

Una vegada obtinguda la base imposable, la quota íntegra serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu (actualment el 30%)  a l’increment del valor del terreny i la quota líquida  es calcularà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions si procedeix.

Els coeficients i el tipus impositiu el determina l’Ajuntament a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, sense que puguin superar els establerts a la Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel que s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Podeu consultar més informació sobre la determinació de la base imposable  i la quota de l’impost a l’Ordenança fiscal núm. 6.

Accés al tràmit

Localització

Contacte

Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró · Mn. Cinto Verdaguer 4 · Platja d’Aro · Primer pis

972 804 200 ext. 230

rendes@platjadaro.com