Intervenció i comptabilitat

Intervenció i comptabilitat

Intervenció i comptabilitat

El Servei d’intervenció, a través dels Pressupostos generals, controla la despesa de personal, de material, de prestació de serveis i d’inversions, atenent al seu finançament amb els recursos que la llei posa a l’abast de l’Administració. El desenvolupament d’aquesta activitat exigeix el seu enregistrament a la Comptabilitat municipal i la seva posterior presentació en els comptes anuals.

Gestions o tasques que desenvolupa:

  • Direcció i gestió dels serveis econòmics
  • Confecció i gestió del pressupost municipal
  • Gestió de les despeses i els ingressos municipals
  • Registre i seguiment de les factures
  • Comptabilització de les operacions pressupostaries, extrapressupostaries i patrimonials.