Gestió econòmica

Gestió econòmica

Gestió econòmica

En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb el pressupost municipal, les seves modificacions, el seguiment de l’estat d’execució pressupostària, compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i informació relativa al compte general.
També podeu consultar informació relativa al període mitjà de pagament als proveïdors municipals i informació sobre els convenis, subvencions i ajudes de l’Ajuntament com les subvencions que ha rebut d’altres administracions.

L’eina bàsica de gestió dels recursos municipals és el pressupost, l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina hi trobareu l’enllaç a tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC  relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc), les plantilles i les seves modificacions.

Modificació de pressupostos

Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s’han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

Resum Data de publicació Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2024 15-01-2024 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2023 09-03-2023 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2022 30-12-2022 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2021 29-11-2022 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2020 17-06-2021 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2019 17-06-2020 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2018 17-04-2019 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2017 02-05-2018 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2016 06-06-2017 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2015 26-04-2016 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2014 08-04-2015 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2013 06-06-2014 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2012 29-05-2013 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2011 02-05-2012 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2010 03-05-2011 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2009 07-05-2010 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2008 17-11-2009 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2007 16-06-2008 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2006 18-10-2007 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2005 17-07-2006 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2004 06-07-2005 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2003 21-09-2004 Enllaç
Pressupost i plantilla per a l’any 2002 20-08-2003 Enllaç

L’article 11 de la LTC estableix que la informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure el pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució – de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució amb caràcter trimestral.

Tot seguit, podeu consultar l’evolució trimestral de l’execució pressupostària, a través dels estats d’execució trimestrals.

Exercici 2024

Exercici 2023

Exercici 2022

Exercici 2021

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de 27 d’abril, estableix l’obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals .

En aquest apartat podeu consultar els informes relatius als controls del pressupost, això com més informació relativa a l’evolució del nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

El Compte general reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l’entitat local. Són un conjunt de documents i estats que l’entitat local ha d’elaborar al final de cada any per informar sobre:

  • La situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l’any.
  • Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l’entitat local durant l’any a que es refereix el Compte general.
  • Com s’ha executat el pressupost de l’entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut en aquest any, quants recursos s’han obtingut l’any i quins han estat aquests recursos. També s’informa sobre la forma en que s’han realitzat aquestes despeses i ingressos.
  • Podeu consultar la informació sobre els comptes generals accedint a la Sindicatura de Comptes, que és l’òrgan de control extern encarregat de fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic català.

En aquest apartat podeu consultar els convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i les persones privades i públiques.

D’acord amb l’article 14 i la disposició addicional novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions locals han d’informar el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. En aquest registre hi trobareu els convenis vigents, amb indicació de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i obligacions que generen i el període de vigència. Però també les eventuals modificacions de qualsevol d’aquests paràmetres.

Hi podeu accedir des del següent enllaç.

Podeu consultar les convocatòries de subvencions i ajuts públics previstes per l’Ajuntament

Auditories de Comptes – Sindicatura de Comptes

Informes Sindicatura de Comptes de Catalunya (Informe 25/2023; Informe 29/2023; Informe 36/2023 de les Corporacions Locals).

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.