Pla local de joventut

Pla local de joventut

Pla local de joventut

El Pla Local de Joventut (PLJ) és l’eina que té l’Ajuntament per orientar el contingut, la metodologia i l’avaluació de les polítiques de joventut que s’impulsen en el seu territori.

El present document es divideix en 3 grans blocs

Emmarcament del procés metodològic

On s’esmenten els objectius marcats en un inici, els principis rectors que han guiat la proposta desenvolupada, l’estructura organitzativa, les fases, els espais i les tècniques utilitzades.

Anàlisi de la realitat juvenil

Realitzada a partir de dades objectives i percepcions subjectives tant de persones joves com de professionals. Inclou els recursos amb què compta el municipi i una valoració d’aquests.

L’encàrrec realitzat per part de l’equip de territori no busca focalitzar la diagnosi i l’anàlisi exclusivament en grans reptes identificats (habitatge, ocupació, sentiment de pertinença…), sinó que es vol aprofitar l’acompanyament extern per recollir opinions i propostes en relació a la globalitat d’aspectes que condicionen les persones joves a l’hora de construir el seu propi projecte de vida, individual i col·lectiu. És per aquest motiu que la diagnosi que es presenta no està centrada exclusivament en una d’aquestes temàtiques identificades com a prioritàries.

Així doncs, la diagnosi de la realitat juvenil i l’anàlisi de les polítiques de joventut es presentarà en l’ordre de prioritats que es va establir, seguit dels altres aspectes identificats per part de joves, professionals i representants polítics, més enllà de les temàtiques prioritàries.

Orientació de les línies d’acció

Recull de mesures i actuacions que han sorgit fruit del procés realitzat, algunes de les quals reforcen accions que ja s’estan desenvolupant, d’altres que es considera que han de ser prioritàries en la implementació del futur PLJ.

El pas d’aterratge del recull de mesures en accions específiques, amb la respectiva descripció, indicadors de valoració i partida pressupostària assignada, és tasca de l’equip de Joventut a partir del treball conjunt amb les diferents àrees de l’estructura municipal implicades.

Per finalitzar, s’inclou un mapa d’agents del municipi en matèria de joventut i es tanca amb un apartat de recomanacions finals que puguin servir d’orientació per a l’aterratge del futur PLJ.

FAQ! Necessites ajuda?

Títol

Descripció

Títol

Descripció

Títol

Descripció

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.