Inscripcions Llars d’infants municipals

Inscripcions Llars d’infants municipals

Procés inscripció llar infants – passos a realitzar

1.-  Jornada de portes obertes: 17 d’abril 2024 de 19.30 a 20.30 hores · Preinscripció : 8 al 21 de maig 2024

Per a nens i nenes nascuts els anys 2022 ,2023 i gener, febrer i març del 2024.

Edat mínima dels infants per entrar a la llar d’infants a setembre de 2024 haurà de ser:

 • 9 mesos a la Llar d’infants de Platja d’Aro
 • 12 mesos a la Llar d’infants de Castell d’Aro

Com fer la preinscripció:

 • Preferentment de manera telemàtica: Accés a la seu electrònica
  • Cal tenir certificat digital o IdCat Mòbil
  • Omplir el formulari de sol·licitud, descarregar-lo, omplir-lo, signar-lo i adjuntar-lo a la instància genèrica com “Altre documentació”
  • A la instància genèrica indicar en la descripció: Preinscripció a la Llar d’infants, i en el Sol·licito, la Llar d’infants a on voleu que assisteixi el vostre fill o filla.
 • Per a fer la preinscripció presencial, cal demanar cita prèvia a partir del 8 de maig, trucant als telèfons 972 819 906 o 695 180 075 de 9 a 14 hores
 • Documentació a aportar:
  • Sol·licitud de preinscripció omplerta
  • Fotocòpia llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat. Cal marcar-los en la sol·licitud:
   • Veure criteris de prioritat
2.- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig 2024
3.- Presentació de reclamacions: 3 al 7 de juny 2024
4.- Publicació de la llista definitiva, i si s’escau llista d’espera: 12 de juny

Al tauler d’anuncis de les llars d’infants

Al e-tauler

5.- Matriculació: del 12 al 19 de juny 2024

– Documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula: Targeta sanitària de l’Alumne/a. Enviar per correu electrònic a preinscripcionsllar@platjadaro.com

Criteris prioritaris:

1.- Germans en el centre sol·licitat (també s’aplica en acolliments): 50 punts

No cal presentar documentació

2.- Proximitat del domicili de l’alumne al centre:
 • Llar d’Infants de Platja d’Aro:
  • domicili a Platja d’Aro o s’Agaró: 30 punts.
  • domicili a Castell d’Aro: 20 punts
 • Llar d’Infants de Castell d’Aro:
  • domicili a Castell d’Aro: 30 punts.
  • Domicili a Platja d’Aro o s’Agaró: 20 punts

Documentació que cal presentar:

 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal presentar un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
3.- Quan a instància del pare, mare o tutor/a legal es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del: 10 punts

Documentació que cal presentar:

 • Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
4.- Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts

Documentació que cal presentar:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris

 1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l’infant hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l’infant es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Informació sobre sol·licitud d’ajudes per a famílies amb infants matriculats a la llar d’infants

L’Ajuntament posa a disposició de les famílies empadronades al municipi, amb infants matriculats a la llar d’infants i que tinguin uns ingressos de la unitat familiar inferiors als barems establers, una línia d’ajudes.  Es pot consultar la informació sobre les subvencions i la seva tramitació en línia AQUÍ

o fer-ho presencialment en el moment de realitzar la preinscripció.

Documentació que cal adjuntar:

 • Moviments bancaris dels últims 6 mesos i fitxa client de totes les persones de la unitat familiar major de 18 anys.
 • Declaració jurada  que argumenti ingressos en cas de no disposar de moviments bancaris