AMPA IES Ridaura

Associacion

AMPA IES Ridaura

l’Associació no te anim de lucre i assumeix els objectius següents:

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b)Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

c) Assistir als pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d) Promoure la representació i participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i altres òrgans col·legiats.

e) Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f) col·laborar en activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars i de serveis

g) Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h) promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals

i) promoure i realitzar tota mena d’activitats fisico-esportives

Educació i Formació