Aprovació inicial del Projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10 kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Aprovació inicial del Projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10 kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró


Aprovació inicial del Projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10 kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró


Aprovació inicial

16/10/2023

La Junta de Govern Local en el dia 16 d´octubre de 2023 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:

Vista la necessitat d’anar adaptant els edificis municipals per a que siguin cada vegada més eficients energèticament i capaços de generar una part de l’energia que consumeixen, i que aquest fet repercuteixi en un estalvi energètic significatiu i de la iniciativa impulsada per la Regidoria de Serveis al Territori, la qual proposa l’aprovació inicial del projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10 kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.


Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 215 de 09 de novembre de 2023


 

Fi termini informació pública

22/12/2023

Aprovació definitiva

05/02/2024

La Junta de Govern Local en Sessió Ordinària  el dia 5 de febrer de 2024 ha aprovat definitivament projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, redactada per Adrià Murga Bueno, amb un pressupost 18.150,00 euros, IVA inclòs.