Aprovació inicial del Projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10 kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró

Aprovació inicial del Projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10 kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró


Aprovació inicial del Projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10 kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró


Aprovació inicial

16/10/2023

La Junta de Govern Local en el dia 16 d´octubre de 2023 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:

Vista la necessitat d’anar adaptant els edificis municipals per a que siguin cada vegada més eficients energèticament i capaços de generar una part de l’energia que consumeixen, i que aquest fet repercuteixi en un estalvi energètic significatiu i de la iniciativa impulsada per la Regidoria de Serveis al Territori, la qual proposa l’aprovació inicial del projecte tècnic per a la instal·lació fotovoltaica de 10 kW d’autoconsum a la Casa de la Vila de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.


Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 215 de 09 de novembre de 2023