Aprovació definitiva del Projecte d’instal·lació de semàfors a la intersecció de la plaça Doctor Trueta

Aprovació definitiva del Projecte d’instal·lació de semàfors a la intersecció de la plaça Doctor Trueta


Aprovació definitiva del Projecte d’instal·lació de semàfors a la intersecció de la plaça Doctor Trueta


Aprovació inicial

24/01/2024

La Junta de Govern Local en SESSIÓ ORDINÀRIA el dia 29 de gener de 2024 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:

Vista la iniciativa impulsada per la regidoria de l’Àrea de Serveis al Territori, la qual proposa l’aprovació inicial del Projecte d’instal·lació de semàfors a la intersecció de la plaça Doctor Trueta, redactat pels Serveis Tècnics de la Unitat d’Urbanisme.


Certificat de l'acord de la Junta de Govern Local de 29/01/2024

Aprovació definitiva

04/03/2024

La Junta de Govern Local en el dia 4 de març de 2024 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:

Aprovar definitivament el Projecte d’instal·lació de semàfors a la intersecció de la plaça Doctor Trueta, redactat pels serveis tècnics de la Unitat d’Urbanisme, amb un valor total de pressupost per contracte previst de 79.967,71€, (I.V.A. inclòs).


Certificat de l'acord de la Junta de Govern Local de 04/03/2024