Aprovació definitiva del Projecte de reforç del mur de contenció al torrent de la Coma de la plaça Poeta Sitjà

Aprovació definitiva del Projecte de reforç del mur de contenció al torrent de la Coma de la plaça Poeta Sitjà


Aprovació definitiva del Projecte de reforç del mur de contenció al torrent de la Coma de la plaça Poeta Sitjà


Aprovació inicial

08/03/2023

La Junta de Govern Local en SESSIÓ ORDINÀRIA el dia 8 de març de 2023 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: Aprovar inicialment el Projecte de reforç del mur de contenció al torrent de la Coma de la Plaça Poeta Sitjà, amb un pressupost d’execució per contracte de

77.765,13 euros, IVA inclòs. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de quinze dies comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler digital d’anuncis municipal, amb l’objecte que qualsevol interessat pugui examinar-lo i efectuar, si s’escau, al·legacions.
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm 49 de 10/03/2023

Fi termini informació pública

31/03/2023

Es fa constar que el present anunci ha estat exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 10/03/2023 al dia

31/03/2023 ambdós inclosos.


 

Aprovació definitiva

16/10/2023

La Junta de Govern Local en Sessió Ordinària el dia 16 d'octubre de 2023 a adoptat el següent acord, que transcrit literalment diu: Aprovar definitivament el Projecte de reforç del mur de contenció al torrent de la Coma de la Plaça Poeta Sitjà, amb un pressupost d’execució per contracte de 77.765,13 euros, IVA inclòs. Publicar l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com en el tauler d’anuncis de la Corporació i al Web Municipal.