Aprovació definitiva del Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya voreres 2023.

Aprovació definitiva del Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya voreres 2023.


Aprovació definitiva del Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya voreres 2023.


Aprovació inicial

04/01/2023

La Junta de Govern Local en SESSIÓ ORDINÀRIA el dia 4 de gener de 2023 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: Vista la iniciativa impulsada per la regidora de l’Àrea de Serveis al Territori, la qual proposa l’aprovació del Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya voreres 2023, redactat pels Serveis Tècnics de la Unitat d’Urbanisme.

Fi termini informació pública

08/03/2023

Diligència: Es fa constar que el present anunci ha estat exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 26/01/2023 al dia

08/03/2023 ambdós inclosos.

Aprovació definitiva

24/05/2023

La Junta de Govern Local en SESSIÓ ORDINÀRIA el dia 24 de maig de 2023 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de gener de 2023, es va aprovar inicialment el Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya voreres 2023, redactat pels Serveis Tècnics de la Unitat d’Urbanisme, i es va sotmetre l’esmentat acord a informació pública pel termini de 30 dies.