Ordenança municipal per a la regulació de la instal·lació de captadors d’energia solar al terme municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Ordenança municipal per a la regulació de la instal·lació de captadors d’energia solar al terme municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

L’Ordenança municipal per a la regulació de la instal·lació de captadors d’energia solar al terme municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha estat publicada al Butlletí oficial de la Província de Girona, en data 6/09/2023, L’esmentada Ordenança entrarà en vigor un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Bop Girona núm. 173 de 6 de setembre de 2023