Modificació puntual núm. 1 del POUM. Delimitació línia d’edificació de carreteres en sòl urbà consolidat a l’àmbit PA-08 Mont d’Aro.

Modificació puntual núm. 1 del POUM. Delimitació línia d’edificació de carreteres en sòl urbà consolidat a l’àmbit PA-08 Mont d’Aro.

Planejament vigent

Modificació puntual núm. 1. Delimitació línia d’edificació de carreteres en sòl urbà consolidat a l’àmbit PA-08 Mont d’Aro, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 5 d’octubre de 2017 i publicat en el DOGC núm. 7.510, de 4 de desembre de 2017, conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document de la modificació puntual núm. 1 del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya.