Modificació puntual núm. 6 del POUM. Article 178 usos clau 7 (Estanys)

Modificació puntual núm. 6 del POUM. Article 178 usos clau 7 (Estanys)

Planejament vigent

6Modificació puntual núm. 6 del POUM. Article 178 usos clau 7 (Estanys), aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 18 de desembre de 2018 i publicat en el DOGC núm. 7.825 de 7 de març de 2019 , conjuntament amb el text de la seva normativa. 

Accés al document de la modificació puntual núm. 6 del POUM del Registre de planejament de Catalunya