Modificació puntual núm. 4 del POUM. PA32 Oest sant pol 2.

Modificació puntual núm. 4 del POUM. PA32 Oest sant pol 2.

Planejament vigent

Modificació puntual núm. 4 del POUM PA32. Oest sant pol 2, aprovada difinitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 9 de novembre de 2017 i publicat en el DOGC núm. 7.526 de 2 de gener de 2018 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document de la modificació puntural núm. 4 del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya