Modificació puntual núm. 2 del POUM. Regulació dels establiments d’allotjament turístic.

Modificació puntual núm. 2 del POUM. Regulació dels establiments d’allotjament turístic.

Planejament vigent

Modificació puntual núm. 2 del POUM. Regulació dels establiments d’allotjament turístic, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 19 de desembre de 2017 i publicat en el DOGC núm. 7.564, de 22 de febrer de 2018 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document de la modificació puntural núm. 2 del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya