Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de l’àmbit del PA34 “Travessera de la Selva”.