Registre civil

Registre civil

Registre civil

És el registre on s’inscriuen els fets que fan referència a l’estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis.

L’article 1 de la Llei del registre Civil regula que és objecte d’inscripció. Hi trobem les inscripcions principals (ordinàries de defunció, matrimoni en forma civil i religiosa i naixement) i les inscripcions marginals (emancipacions, pàtria potestat, nacionalitats, canvis de nom, veïnatge civil, separacions, divorcis….).

La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits solament es poden impugnar judicialment si se’n sol·licita simultàniament la rectificació al registre.

El registre és públic i gratuït per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès. La llei estableix qui n’està legitimat per sol·licitar la inscripció en cada supòsit i quina és la documentació necessària.

Més informació

Documentació necessària per contraure matrimoni civil

 • So.licitud omplerta i firmada pels interessats. Es fa en el moment d’iniciar el tràmit en el Registre Civil.
 • Certificat LITERAL DE NAIXEMENT .
 • Certificat de FE DE VIDA I ESTAT, que acrediti l’estat de solteria, divorci o viduïtat.
 • Certificat dels ajuntaments de la localitat on s’ha residit en els últims dos anys que acrediti la residència durant el període esmentat.
 • DIVORCIAT/DA, certificat literal de matrimoni amb l’anotació marginal de divorci
 • VIDU/A , certificat literal del matrimoni anteriors i el certificat de defunció de l’anterior cònjuge
 • Fotocòpia DNI dels contraents

Tota la documentació ha de tenir una vigència de menys de 6 mesos el dia de la seva presentació.

En el cas que un dels contraents sigui estranger

 • Certificat de naixement original ,expedit pel Registre Civil del lloc de naixement, legalitzat per les autoritats competents representatives del país d’origen. Si el certificat no està redactat en espanyol, s’haurà d’adjuntar la traducció feta per un intèrpret jurat (a la mateixa ambaixada o consolat li seran facilitats noms i domicilis d’intèrprets ).
 • Certificat d’empadronament , acreditatiu del domicili en els dos últims anys, que s’obté a l’ajuntament del municipi on s’hagi residit els dos últims anys. La data d’expedició no pot excedir els tres mesos. Si no es porten 2 anys vivint a Espanya , cal presentar un certificat expedit pel consolat o per l’autoritat competent al seu país d’origen que acrediti el lloc de residència durant els dos últims anys.
 • Certificat de l’estat civil actual ( que sigui recent, és a dir que no tingui una antiguitat superior a 6 mesos), expedit pel consolat ,ambaixada o autoritat competent del país d’origen.
 • Certificat de capacitat matrimonial, Els ciutadans de França, Alemanya, Luxemburg, Austria, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Antilles Neerlandeses, Suïssa i Turquia que desitgin celebrar el seu matrimoni civil a Espanya, hauran de presentar un certificat de capacitat matrimonial o un certificat de la impossibilitat d’expedir-lo essent necessari que vagin al seu Consolat per sol·licitar-lo i per a més informació . Tots els documents estrangers seran originals, estaran traduïts ( si fos necessari) al castellà i/o al català i legalitzats pel Consolat. Es presentarà l’original i la traducció.
 • En el cas que un tribunal estranger hagués dictat la sentència de divorci, s’haurà d’acreditar l’obtenció de l’exequàtur per la sala primera del Tribunal Suprem.

Tots els documents estrangers seran originals, estaran traduïts ( si fos necessari) al castellà per un traductor jurat i legalitzats pel Consolat o amb l’Apostilla de la Haya. Es presentarà l’original i la traducció.

En el cas que un dels promotors tingui declarada la nul·litat del matrimoni anterior per un tribunal eclesiàstic

 • En aquest cas, s’haurà d’aportar un TESTIMONIATGE de la interlocutòria, dictada pel Jutjat de Primera Instància competent, que declari la conformitat de la resolució canònica amb el dret de l’Estat. La interlocutòria haurà de figurar, com a inscripció marginal, en el certificat literal de matrimoni de la persona interessada.

En el cas que un dels promotors sigui menor d'edat

 • Els menors d’edat només poden contraure matrimoni si estan EMANCIPATS (l’emancipació és possible a partir dels 16 anys)

Preguntes freqüents

 • Que he de fer si em vull casar per lo civil?

Iniciar els tràmits en el municipi a on un dels membres de la parella està empadronat.  Cal aportar tota la documentació necessària.  Per dubtes podeu trucar per telèfon i us orientaran.

 • A on hem d’iniciar els tràmits si ens volem casar?

Al registre civil de la població d’un dels membres de la parella està empadronat, que no té perquè ser el municipi a on es vol celebrar el casament. En el moment de tramitar l’expedient de matrimoni, ja es demanarà a on es vol celebrar el casament, i es faran els tràmits corresponents.

 • A on es fan els casaments a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Els celebra els jutge de Pau, els divendres a les 13 hores a l’Antic Casino de Castell d’Aro.

Documentació necessària per inscripció d’un naixement

 • Qüestionari per a la declaració de naixement (imprès groc que donen a l’Hospital). Omplert i signat pel pare i la mare.
 • Certificat emès per l’hospital de no haver inscrit el nadó a cap Registre Civil.
 • Llibre de família si el tenen.
 • DNI dels pares. En el cas d’estrangers, passaport o permís de residència.
 • Certificat de matrimoni, si s’escau, en el cas dels estrangers.

Els certificats de naixement, matrimoni o defunció es poden sol.licitar per telèfon, presencialment o per correu electrònic, indicant el tipus de certificat i el nom de la persona interessada.

S’han de recollir presencialment a l’Ajuntament un cop aquest hagi estat signat pel Jutge de Pau o es poden enviar per correu postal a l’adreça que s’indiqui.

Els certificats es poden treure a través de la web del ministeri de justícia: www.mjusticia.es

El certificat de fe de vida i estat és un document que acredita que algú és viu, així com l’estat civil de la persona (soltera, viuda o divorciada), per aquest motiu només es pot sol.licitar presencialment, sol.licitant cita prèvia.

Localització

Contacte

Mn. Cinto Verdaguer, 4 Platja d’Aro- Segon pis

972804217

registrecivil@platjadaro.com

horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores amb cita prèvia

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.