Habitatge turístic

Habitatge turístic

Habitatge turístic

Un habitatge d’ús turístic (HUT) és aquell que es cedeix pel seu propietari directa o indirectament a tercers, a canvi d’una contraprestació econòmica, per períodes de temps continu iguals o inferiors a 31 dies en condicions d’immediata disponibilitat. No està permès la cessió per estances, es d’obligat compliment fer la cessió de tot l’immoble.

El titular de l’activitat és el propietari de l’habitatge, encara que la seva comercialització es pugui encarregar a un gestor o una tercera persona.

 • Assessorament i aportació d’informació relativa als habitatges d’ús turístic en la seva tramitació.
 • Tràmit per l’obtenció del HUT un cop traslladada la sol·licitud per part de la Generalitat.
 • Gestió del pagament de la taxa municipal per l’obtenció de la llicència HUT.

L’habitatge s’ha de cedir sencer i ha de complir les següents condicions:

 • Disposar de la cèdula d’habitabilitat vigent i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
 • No pot ser ocupat amb més places de les que s’indiquen a la cèdula d’habitabilitat.
 • Ha d’estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per la seva ocupació immediata i en perfecte estat d’higiene.

El propietari d’un habitatge d’ús turístic té les següents obligacions:

 • Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d’atenció immediata de consultes i incidències.
 • Garantir un servei d’assistència i manteniment del habitatge.
 • Remetre a la Direcció General de Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’allotgin al immoble, a través de https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/
 • Recaptar l’impost sobre les estades en establiments turístics. (Per més informació cal contactar amb la Generalitat)

Ho pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica propietària d’un habitatge i que el vulgui destinar a ús turístic. Ho podrà presentar també una tercera persona en nom del titular de l’habitatge sempre i quan disposi de la corresponent autorització o acreditació de representació.

Les sol·licituds d’habitatge d’ús turístic només es podran realitzar per via telemàtica i serà necessari disposar del certificat electrònic o l’IDCAT per tal de poder iniciar el tràmit.

Per iniciar el tràmit us heu d’adreçar a la web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya identificar-vos telemàticament i escollir el tràmit que es vol realitzar (inici, baixa, modificació de l’activitat o canvi de titular) descarregar el formulari i emplenar-lo amb les dades indicades en el mateix i seguir els passos que s’indiquen.

Un cop realitzada la sol·licitud, la Generalitat la traslladarà al Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró per tal de realitzar la verificació del compliment de les dades comunicades i es podrà requerir d’ofici la següent documentació:

 • Escriptura o Còpia Simple per acreditar la titularitat de l’habitatge.
 • Autorització o representació signada pel propietari en cas de representació d’un gestor o tercera persona per gestionar l’habitatge.
 • Còpia de la cèdula d’habitabilitat vigent.
 • Justificant de pagament de la taxa municipal HUT.

La documentació requerida s’haurà de presentar per la Seu electrònica del Ajuntament. mitjançant un tràmit genèric indicant clarament la documentació aportada.

Un cop presentada correctament tota la documentació i la seva posterior verificació l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró comunicarà a l’Administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació i es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

Els preus són els següents:

 • Inici d’activitat: 209,05€
 • Canvi titular: 65€
 • Modificar o donar de baixa l’activitat: gratuït.

FAQ! Necessites ajuda?

Podeu consultar les preguntes freqüents a aquest enllaç FAQ

Suscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.