Oferta formativa

Oferta formativa

Oferta formativa

La formació està organitzada en dos grans àmbits formatius:

Formació No Reglada:

  • Formació Bàsica i Instrumental

Aquesta etapa s’estructura en tres nivells formatius.

S’adreça a persones no alfabetitzades en una llengua llatina.

Al llarg dels tres nivells es treballarà la llengua oral, l’escriptura, la lectura comprensiva, el càlcul matemàtic bàsic, l’ortografia, la gramàtica i eines TIC.

  • Formació Continuada en llengua catalana

Tallers de lectura i escriptura creativa.

Formació Reglada:

  • Cursos d’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE)

Nivells A1, A2, B1, B2

Tallers de llengua oral

Totes les formacions es complementen amb el Programa d’Activitats de Coneixement de l’Entorn (PACE).

 

La formació ofertada vol donar resposta, d’un curs per l’altre, a les diferents necessitats d’aprenentatge de les persones adultes que han passat pel servei i viuen al municipi. 

Amb aquesta finalitat cada any dissenyem la programació de cursos i tallers, adaptant-nos a les necessitats recollides, sempre prioritzant les formacions bàsiques. 

Durant el mateix curs, duem a terme la matrícula viva, que permet acollir més persones, en els cursos de formació bàsica i tallers, sempre i quan hi hagi places disponibles.

Al mateix temps s’ofereixen cursos i activitats socials i culturals complementàries a la formació per:

  • Afavorir l’intercanvi cultural i la relació entre l’alumnat.
  • Conèixer la cultura popular i tradicional catalana.
  • Donar a conèixer els recursos i serveis del municipi.
  • Promoure activitats que afavoreixin la cohesió social