Servei Municipal d’Habitatge

Servei Municipal d’Habitatge

04/04/2023
equipaments

Servei que presta personal de l’Oficina d’Habitatge d’atenció directa al ciutadà els dilluns a dependències dels Serveis socials municipals. Aquest servei es focalitza en: 

  • Assessorament i informació a la ciutadania de manera presencial, (amb cita prèvia), telefònica o per correu de l’estat de les tramitacions dels usuaris i assessorament en funció de cada cas i derivació al servei que pertoqui, si s’escau. D’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’Habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge.
  • Borsa de mediació per al lloguer social, que actua de mediadora entre les persones propietàries i les llogateres, els dóna confiança i garanteix el bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i es cerca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.
  • Tramitació i gestió d’ajudes, prestacions i subvencions per l’habitatge. Informar i valorar la situació de la unitat de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Segons el compliment de les bases de la convocatòria s’assigna una quantitat monetària fins el preu considerat de “lloguer just”.
  • Informar, també, en situacions de vulnerabilitat de les prestacions per afrontar situacions d’especial urgència per deutes de lloguer, deutes hipotecaris i pèrdua d’habitatge a causa d’un procés de desnonament.
  • Cèdules d’habitabilitat d’habitatges usats. Document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent. L’objectiu d’aquestes és garantir la transmissió dels habitatges en bon estat i detectar usos anòmals d’aquests.
  • Rehabilitació d’edificis i habitatges. La subvenció consisteix en un pagament a fons perdut d’un percentatge de les obres amb topall màxim, amb la finalitat de vetllar per el manteniment dels edificis i promoure l’adaptació dels espais comuns per a qualsevol persona, fomentar l’estalvi energètic i la conservació.
  • Obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans. Es tracta d’una subvenció per a persones grans majors de 65 anys que acrediten no tenir prou autonomia per realitzar activitats d’higiene, alimentació o mobilitat. Les actuacions subvencionades són: la substitució de banyera per plat de dutxa, adaptació per la banyera, canvi d’aixetes, substitució o adaptació de wc, lavabo, mirall, bidet, tractament antilliscant de paviments, col·locació d’ajudes tècniques, tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per elèctrica, aigüera en mal estat, nevera, tiradors a mobiliari, reforç d’il·luminació a zones de treball, ampliació o canvi de gir de porta, anivellament de paviments d’interior a exterior, instal·lació d’escalfador elèctric, endolls i punts de llum, modificació ubicació del telèfon, col·locació de limitador de potència i altres tipus d’arranjaments.
  • Informes d’adequació d’habitatges. Els informes d’estrangeria d’adequació de l’habitatge serveixen per acreditar la idoneïtat de l’habitatge en el procés d’obtenció d’una autorització de residència per reagrupar un familiar. Es realitzen les inspeccions tècniques als habitatges per tal de verificar-ne la seva idoneïtat.

Dilluns de 9 a 14 hores a les oficines de Benestar social. Demanar Cita prèvia.