Incentius i recàrrecs en tributs municipals

Incentius i recàrrecs en tributs municipals

04/04/2023
equipaments

l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha planificat altres estratègies pròpies per a promoure la captació d’habitatge desocupat com son els incentius en els tributs municipals al posar un habitatge a disposició de la Borsa de mediació per al lloguer social i recàrrecs en l’IBI en habitatges declarats buits:

. Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres recollit a l’Ordenança Fiscal número 5, per a les obres encaminades a condicionar un habitatge per tal d’incorporar-lo al mercat de lloguer per mitjà de la Borsa de Mediació de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, sempre i quan s’acrediti que aquest ha estat llogat a través de la Borsa per un temps mínim de sis mesos.

Accés al tràmit 

. Bonificació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres recollit a l’Ordenança Fiscal número 5, per a les obres encaminades a condicionar un habitatge per tal d’incorporar-lo al mercat de lloguer per mitjà de la Borsa de Mediació de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, sempre i quan s’acrediti que aquest ha estat llogat a través de la Borsa per un temps mínim de sis mesos.

Accés al tràmit 

. Garanteix el pagament de les rendes de lloguer, mitjançant els instruments d’ajuts pel parc propi d’habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i en última instància, mitjançant ajuts d’urgència social municipals, fins a un màxim de 3 mensualitats.