Beques i subvencions

Beques i subvencions

03/04/2023
Beques, subvencions i bonificacions

Targeta moneder

La Targeta Moneder és un nou instrument per rebre ajuts econòmics per a l’adquisició de productes de primera necessitat (alimentació, higiene personal i domèstica i farmàcia), que atorga la Unitat de Benestar Social de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, i que substitueix la recollida dels productes a la seu del Banc d’Aliments. Les persones beneficiàries poden escollir productes a l’establiment Esclat de Platja d’Aro i a les farmàcies dels tres nuclis del municipi, adaptant la compra a les necessitats de la unitat familiar. Així es garanteix l’accés a productes frescos, i el dret a un alimentació de qualitat, equilibrada i saludable i alhora es fomenta l’autonomia i la responsabilitat personal

Com funciona?

Primer de tot cal complir els requisits que s’estableixen per poder-hi accedir (empadronament, edat i nivell d’ingressos).

Tot seguit, cal sol·licitar-ho mitjançant Registre d’Entrada a l’Ajuntament (presencialment o en línia), adjuntant tota la documentació requerida.

Darrerament, l’equip tècnic de la Unitat de Benestar Social farà la valoració sobre si es compleixen les condicions i requisits establerts i realitzarà una entrevista on es signarà el Full de Compromís i el Pla de Treball que cal seguir abans d’obtenir-la.

La targeta moneder és personal i intransferible, i té una durada mínima d’un mes i màxima d’un any i no genera cap dret automàtic de renovació.

Més informació

Bases 

La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar a les famílies a fer front a les despeses de la quota de la llar d’infants municipal i/o ajudar a les famílies a fer front a les despeses dels casals d’estiu municipal, menjador (si el casal disposa) i excursions que organitzen el propis casals d’estiu.

Bases  

Sol·licitar la subvenció pel Casal d’Estiu

Sol·licitar la subvenció per la llar d’infants

S’entenen com a ajuts d’urgència social i de prevenció de l’exclusió social les prestacions, de caràcter econòmic, dirigides a cobrir les necessitats bàsiques d’aquelles persones i/o famílies a qui els manquen els recursos econòmics, socials suficients per fer front a despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessàries per prevenir, evitar o pal·liar situacions d’exclusió social, essent sempre un recolzament a la intervenció social realitzada pels equips de benestar social. S’atorguen vinculades a una situació concreta de necessitat, amb caràcter urgent i transitori, que la persona no pot atendre per sí mateixa.

Tipologies de subvencions d’urgència social.

  1. Ajuts a l’habitatge.
  2. Ajuts per subministres de la llar.
  3. Ajuts per alimentació, higiene i roba.
  4. Ajuts sanitaris i pel benestar de la persona.
  5. Ajuts material escolar i lleure educatiu.
  6. Desplaçaments.

Beneficiaris.

Poden ser beneficiaries dels ajuts d’urgència social les persones que es trobin en una situació eventual o en determinats períodes de carència o absència d’ingressos econòmics i/o criteris socials de risc per a la seva subsistència i que compleixin els requisits establerts en el pla de treball amb la tècnica referent de Benestar Social i previ informe social

Bases 

 

Poden sol·licitar aquestes subvencions, les associacions i serveis de caire social i d’àmbit supramunicipal a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró o amb seu a un altre municipi, que portin a terme projectes en que hi hagi beneficiaris directes persones del municipi o una actuació en el terme del municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. Entenem per Associació/servei de caire social aquelles que en les finalitats, recollides en els seus estatuts o en la definició de servei, siguin la millora d’assistència, d’acompanyament, de rehabilitació, d’inserció social de la/les persona/es,  defensa dels drets socials o normalització d’un col.lectiu concret, o el benestar i millora de qualitat de vida d’un col.lectiu en concret.

Bases