Atenció a famílies

Atenció a famílies

03/04/2023
Families x families

Disposem d’una psicòloga de l’Àrea d’atenció a la família del Consell Comarcal del Baix Empordà. És un servei d’orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social que ofereix:

 • Atenció psicològica individual i/o familiar.
 • Grups psico-terapèutics de suport: contra la violència masclista, a potenciar les habilitats parentals i marentals i atenció psicològica a  infants i adolescents.
 • Suport al domicili d’atenció a famílies, amb treballadores familiars especialitzades en infància.

És un mètode per activar la participació de la família en el pla d’acció/de la prestació dels Serveis socials. Aquest mètode ha estat portat a terme a diversos països d’Europa amb molt èxit. Consisteix en la organització d’una reunió familiar guiada per una persona experta en el mètode. Aquesta reunió té tres parts, la primera on es presenta la dificultat, on participen família , amistats i professionals, una altra part quan les professionals surten i es queda la família fent el pla de treball, i per acabar es presenta el pla de treball a la guia del FGC. Les famílies experimenten un apoderament i reconeixement. Experimenten l’activació i participació de xarxes socials.  Les famílies se senten responsables dels seus propis processos. Mètode universal per a totes les situacions que passen a la vida. Son les famílies els experts de les seves vides.

 A través de la FGC es pot estimular un procés de canvi, es pot passar d’una actitud de relació distant de la persona que té la preocupació a un reconeixement dels recursos de la família

¿A qui va dirigit la FGC y quines són les famílies adequades per aprofitar aquest mètode? FGC? Cada família té una xarxa concreta, si no hi ha família hi haurà veïns, companys de treball, amics, o coneguts. Es necessita estar convençut de que les persones d’aquesta mateixa xarxa de família son les expertes de la seva vida. 

Possibles camps / temes per la FGC:

 • Intervenció de crisis: p.e. en la situació de separació, mort d’un familiar, falta de competències parentals, negligències ,etc…
 • Qüestions de Salut: situació delicada psíquica, malaltia crònica aguda, situació de consum de drogues, etc.
 • Benestar del menor: conflictivitat en els pares, baralles, conductes agressives, situació de risc, etc.
 • Altres temes: cronicitat en la intervenció dels serveis socials, absentisme escolar, famílies monoparentals, conflictes en les guardes i custòdies, gent gran, disminució,…

Es un servei que dona resposta a les famílies del municipi que es troben en situacions de conflicte i requereixen suport i acompanyament extern per tal de poder trobar possibles solucions als seus problemes. Els conflictes familiars quan no es resolen a través de vies pacífiques, com la mediació, poden arribar a tenir un impacte molt negatiu i devastador en les persones implicades, afectant sobretot a les més dèbils i vulnerables com els infants o les persones grans i/o dependents. És per això que es proposa endegar un Servei d’Informació i Mediació Familiar que ofereixi a les famílies del municipi la possibilitat de disposar d’un espai, un temps i uns professionals especialitzats que els ajudin a obrir nous canals de comunicació entre ells i a buscar possibles solucions als problemes o conflictes familiars que tinguin.

La mediació és un sistema alternatiu i pacífic de resolució de conflictes que permet a les parts enfrontades dialogar per tal de trobar una solució conjunta al problema. Les persones mediadores acompanyen i faciliten que les parts puguin decidir per elles mateixes com volen resoldre la situació. Aquests professionals tenen un paper imparcial i neutral, no imposen res, sinó que ajuden a les parts enfrontades a comunicar-se positiva, respectuosa i constructivament passant de la confrontació a la col·laboració.

Les problemàtiques familiars que generen conflictes poden ser diverses:

 • La cura d’avis/es o persones dependents
 • Intergeneracionals: entre pares, mares, fills/es, avis…
 • Herències
 • Negocis familiars
 • Processos de separació i divorci
 • Etc.

L’impacte que pot arribar a tenir un servei d’aquestes característiques pot ser molt

important no només per la possibilitat que ofereix a les persones que hi participen de resoldre positivament i pacíficament un conflicte puntual sinó també perquè permet empoderar i facilitar a les famílies les habilitats, valors i coneixements necessaris per tal que puguin resoldre pacíficament altres conflictes que puguin aparèixer al llarg de les seves vides mostrant així a les futures generacions que els conflictes es poden resoldre sense necessitat de fer ús de la violència.