Ple Municipal Ordinari · Dimecres 15 de febrer

Ple Municipal Ordinari · Dimecres 15 de febrer

Data de publicació 14/02/2023
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

També es podrà seguir en línia a:
https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/
https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia
·Moviments de plantilla
·Comunicació de subvencions
·Comunicació de contractes majors
·Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència
·Resolucions judicials
·Contractació. Ratificació Decret d’Alcaldia núm. 2023DECR000085


3. Dictàmens
·Secretaria. Elecció Jutge de Pau titular i substitut
·Recursos Humans. Jornada ordinària Policia Local
·Recursos Humans. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2023 CTRV
·Recursos Humans. Modificació Plantilla 2023
·Intervenció. Estimació bonificació del 95% de l’ICIO per concórrer circumstàncies socials que
justifiquen la declaració de les obres com d’especial interès o utilitat municipal i desestimar la
exempció de la taxa.
·Intervenció. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de l’expedient núm.
GENE2023000794 (X2023000808)
·Acció Territorial. Acord municipal de resposta a l’ofici del Servei Territorial de Costes de Girona
del Ministerio para la Transción Ecológica y el Reto Demográfico relativa a diversos compromisos
del projecte denominat “Proyecto de prolongación del paseo marítimo de Platja d’Aro, T. M.
Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (Girona). Expediente: 17-0349”

4. Assumptes urgents

5. Precs i preguntes