Normativa de Casa Lila

Normativa de Casa Lila
 1. Per tal de formalitzar la inscripió s’ha de realitzar el pagament en 5 dies naturals a partir de la data d’adjudicació de
  la plaça.En cas contrari la inscripció quedarà anulada.
 2. Les inscripcions seran per ordre de puntuació segons les bases reguladores. Consulta platjadaro.com
 3.  No es retornaran les quotes de la Casa Lila.
 4. Les places seran limitades.
 5. A més a més de les activitats a dins de les instal·lacions de la Casa Lila puntualment es faran activitats pel municipi:
  a la biblioteca, al parc, etc…
 6.  Cal que sigueu puntuals en els horaris d’entrades (16 a 16.15h · excepte els infants que vagin a una escola on
  l’horari no permeti arribar a l’hora indicada. Només es podrà arribar tard i sortir més aviat de l’horari establert per
  un motiu justificat com metge/psicoteràpia, etc.) i sortides de la Casa Lila (18.30 a 18.45 h) i en les recollides de les
  sortides, tallers, activitats…
 7.  Els infants que hagin de marxar sols de la Casa Lila hauran de portar una autorització signada pel pare/mare o
  tutor/a legal.
 8.  Des de la Casa Lila:
  • No ens farem responsables de la roba o altres objectes que no estiguin marcats amb el nom i cognoms de l’infant.
  • No ens farem responsables dels objectes ni joguines que no hagin demanat els monitors/es.
 9.  Des de Casa Lila no s’adiminstrarà cap medicament excepte en casos de prescripció mèdica (amb justificant).
 10.  Quan la família hagi de recollir l’infant fora de l’horari habitual haurà d’avisar amb antelació al monitor/a.
 11. S’haurà d’avisar al monitor/a quan vingui a recollir l’infant una persona diferent a l’habitual.
 12. Les sortides i activitats especials no entren dins la quota. Les places seran limitades i per ordre de pagament. En el
  cas de que s’hagi fet el pagament i l’infant no assisteixi a la sortida no es retornaran els diners.
 13.  En el cas de que hi hagi llista d’espera en algun servei i faci 1 mes consecutiu que l’infant ho hagi assistit al servei
  sense causa justificada, l’infant serà donat automàticament de baixa del servei.
 14. El temps destinat a l’espai de deures serà diàriament de 16.15 a 17.15 h, excepte els dies que es realitza una sortida. El fet de triar l’opció de fer els deures a la Casa Lila no exempta a la família d’aquesta responsabilitat.
 15.  En el cas de que un infant estigui malalt no podrà venir a la Casa Lila i caldrà que la família ens ho comuniqui.
 16. En el cas que s’hagi de portar un participant al metge durant l’horari de l’activitat se’n haurà de fer càrrec la família,
  excepte en cas d’urgència que es farà el trasllat en ambulància.