Divendres, 15 Març 2013 10:15

Govern

Cartipàs: organització política

Acords de Junta de Govern

Organismes dels que forma part

Pla de govern

La junta de govern local depèn de l’Alcalde i té com a principal finalitat la de col·laborar amb ell en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde i pels regidors nomenats per aquest en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència de l’Alcalde en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcalde. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.


Calendari de treball:
Sessions ordinàries: setmanalment, dimecres no festius (14.30 h)

Junta de govern:

Maurici Jiménez i Ruiz (PSC)

Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

Montserrat Rovira i Ramos (ERC)

Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d'alcalde

 

Carles Méndez i López (PSC)

Serveis i Medi ambient · 2n Tinent d'alcalde

 

Pedro Torres i López (La Vall d'Aro en Comú)

Infància, Joventut i Esports · 3r Tinent d'alcalde 

 

Josep Amat i Calvet (PSC)

Cultura i Ensenyament · 4t tinent d'alcalde

 

Joan Barceló i Marull (ERC)

Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública · 5è Tinent d'alcalde

 

Mònica Ríos i García (PSC)

Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans

 

Pilar Ferrero i Fresno (PSC)

Benestar Social, Salut i Administració Electrònica

 

Jenny Xufré i Marcé (ERC)

Turisme

 

Llegir 23348 vegades