Dilluns, 09 Març 2015 11:00

Clàusula informativa del sistema de vídeovigilància

De conformitat amb el precepte 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, els hi informen:

  • Que les seves dades de caràcter personals s' incorporaran en un fitxer denominat "Vídeo Vigilància edificis públics", essent el responsable del mateix AJUNTAMENT DE CASTELL - PLATJA D' ARO, inscrit en el Registre General de l' Autoritat Catalana de protecció de dades, autoritat competent en aquesta matèria, i seran tractades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i les instal·lacions municipal, així com la vigilància o control d' edificis municipals.
  • Que aquestes dades només seran cedides a les Forces i Cossos de Seguretat i els òrgans judicials, i essent visionada pel personal autoritzats a l'Ajuntament.
  • A més a més, li informen que aquestes imatges s' emmagatzemen amb caràcter preventiu i son cancel·lades en el termini legal màxim d' un mes.
  • Que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, rectificació i oposició, previstos en l' art 15 de l'esmentada Llei 15/99, davant el responsable del fitxer AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D' ARO, amb CIF P-1705300-J, domiciliat en C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d'Aro (Girona), o bé enviant un correu electrònic a informatica@platjadaro.com
Llegir 2175 vegades