Perfil del contractant

Perfil de Contractant

Accés al Perfil del Contractant

Presentació

L'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), configura el perfil del contractant com a element que agrupa la informació i els documents relatius a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic, per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquests.

L’accés a la informació del perfil de contractant és lliure i no requereix identificació prèvia. Tota la informació que conté el perfil del contractant s’ha de publicar en formats oberts i reutilitzables, i ha de continuar accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys, sense perjudici que es permeti l’accés a expedients anteriors davant de sol·licituds d’informació.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.

També s’hauran de publicar els procediments anul·lats, la composició de les Meses de contractació que assisteixin els òrgans de contractació, així com la designació dels membres del comitè d’experts o dels organismes tècnics especialitzats per aplicar criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor en els procediments en què siguin necessaris

Pel que fa a la publicació de la informació relativa als contractes menors es farà almenys trimestralment i com a mínim inclourà l’objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs IVA, i la identitat de l’adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l’adjudicatari.

Els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 5.000 euros queden exceptuats d’aquesta publicació sempre i quan el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui bestreta de caixa fixa o qualsevol altre sistema similar per realitzar pagaments menors.Regulació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, llei de Contracte del Sector Públic (LCSP)

Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en tot allò no derogat.

Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques

Accés al Perfil delContractant