Dimecres, 21 Gener 2015 13:48

Calendari de treball òrgans de govern

Ple municipal
Sessions ordinàries: mensualment, el segon o tercer dimecres no festiu (20.30 h)
Es faculta a l'alcaldia a per suspendre la celebració dels plens d'agost i gener (període de vacances d'estiu i Nadal) quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de la sessió ordinària del mes de desembre.

Junta de govern local
Sessions ordinàries: setmanalment, dijous no festius (20.30 h)

Comissions informatives
La Comissió Informativa de Acció Territorial, Serveis i Medi Ambient · Setmanal

Règim Interior, Economia i Hisenda · 1r o 2n dijous de cada mes

Turisme, Promoció Econòmica, Dinamització Cultural, i Comunicació · 1r dilluns de cada mes

Cultura, Ensenyament, Esports, Infància i Joventut · 2n dilluns de cada mes

Benestar Social, Participació Ciutadana, Dinamització Comunitària i Salut Pública · 3r dilluns de cada mes

Governació, Via Pública, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana · 4t dilluns de cada mes

  • En el cas que el dia coincideixi amb festiu, les informatives és celebraran el següent dia hàbil.
  • Durant el mes d’agost no es celebraran Comissions Informatives.
Publicat a Ajuntament
Dilluns, 19 Mai 2014 16:08

Nou conveni laboral de l’ajuntament

Regeix les condicions dels treballadors públics

Publicat a Notícies
Divendres, 15 Març 2013 10:15

Govern

Cartipàs: organització política

Acords de Junta de Govern

Organismes dels que forma part

Pla de govern

La junta de govern local depèn de l’Alcalde i té com a principal finalitat la de col·laborar amb ell en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde i pels regidors nomenats per aquest en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència de l’Alcalde en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcalde. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.


Calendari de treball:
Sessions ordinàries: setmanalment, dimecres no festius (14.30 h)

Junta de govern:

Maurici Jiménez i Ruiz (PSC)

Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

Montserrat Rovira i Ramos (ERC)

Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d'alcalde

 

Carles Méndez i López (PSC)

Serveis i Medi ambient · 2n Tinent d'alcalde

 

Pedro Torres i López (La Vall d'Aro en Comú)

Infància, Joventut i Esports · 3r Tinent d'alcalde 

 

Josep Amat i Calvet (PSC)

Cultura i Ensenyament · 4t tinent d'alcalde

 

Joan Barceló i Marull (ERC)

Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública · 5è Tinent d'alcalde

 

Mònica Ríos i García (PSC)

Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans

 

Pilar Ferrero i Fresno (PSC)

Benestar Social, Salut i Administració Electrònica

 

Jenny Xufré i Marcé (ERC)

Turisme

 

Publicat a Ajuntament